25 czerwca 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Legalizacja

LEGALIZACJA ŚWIADECTW POCHODZENIA TOWARÓW ORAZ DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

Działalność legalizacyjna dokonywana jest w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Usługa legalizacyjna obejmuje różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych.

Rodzaje legalizowanych i wystawianych przez Izbę dokumentów:

 • Różne dokumenty handlowe: faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.
 • Dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.
 • Świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.
 • Świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej.
 • Poświadczanie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru.
 • Wystawianie, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny, dodatkowych świadectw niepreferencyjnego pochodzenia towarów na formularzach Krajowej Izby Gospodarczej, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia takiego świadectwa, w związku z realizacją płatności za towar.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Przedsiębiorca występujący o legalizację dokumentów składa dokumenty podstawowe dotyczące jego firmy i dokumenty do legalizacji.

Dokumenty podstawowe

 • Dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON.
 • Decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 • Uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.

Formularze legalizacyjne do pobrania:

Opłaty za legalizacje:

 • legalizacja świadectwa pochodzenia i innych dokumentów – 100,00 zł
 • wystawienie dodatkowego świadectwa pochodzenia („świadectwo białe”) na formularzu KIG – 125,00 zł

Dokumenty do legalizacji

Dokumenty do legalizacji powinny być przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, która pozostaje w Dziale Legalizacji KIG. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Przy składaniu dokumentów do legalizacji  należy dołączyć wypełniony WNIOSEK:

A-ZS-Wniosek_o_wydanie_swiadectwa_pochodzenia_i_zalegalizowanie_dok_handlowych ZABEZPIECZONY 2019-08-31plik do pobrania

Zasady legalizowania dokumentów

 1.  Świadectwa pochodzenia UC  będące podstawą do  wydania świadectwa „białego” muszą być dostarczane do izby w oryginale do wglądu a ich kserokopie dołączone do dokumentacji.
 2. Legalizacji nie podlegają dokumenty nie podpisane przez wnioskodawcę, podpisane przez osoby nieupoważnione lub upoważnione ale bez uwiarygodnionego wzoru podpisu.
 3. Zalegalizowane dokumenty przeznaczone dla izby autorstwa wnioskodawcy np. faktury, specyfikacje, cenniki, oświadczenia muszą być złożone w oryginalnie podpisanym przez wnioskodawcę egzemplarzu.
 4. Wniosek o legalizację jest obowiązkowy dla każdej sprawy i musi być podpisany przez osobę/ osoby  upoważnione.

Zapraszamy przedsiębiorców codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:00. Prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt w biurze RIG.

Regionalna Izba Gospodarcza
ul. Dolna 3 Maja 8/9; 20-079 Lublin
tel.: 81 532 12 45 lub 81532 16 88
e-mail:info@rig.lublin.pl

Działalność legalizacyjna jest prowadzona w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej

Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA, Dział Legalizacji
ul:Trębacka 4 , 00-074  Warszawa, Polska,
tel: +48 22  630 97 13,  630 96 31,  630 97 67,
fax: +48 22 826 82 31, e-mail: legalizacja@kig.pl, www.kig.pl