15 lipca 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin
Kancelaria Radców Prawnych Skwarcz Maruszewska

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie jest organizacją samorządu gospodarczego. Została założona w 1993 r. Zrzesza na zasadzie dobrowolności blisko 100 podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Izba nie ma uprawnień władczych i jej działalność nie narusza samodzielności członków, ani też nie ingeruje w ich sprawy wewnętrzne. Regionalna Izba Gospodarcza jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Od 1993 r. Izba była organizatorem ponad  400 szkoleń i seminariów, kilkunastu wyjazdów zagranicznych, współorganizatorem i uczestnikiem wielu targów i wystaw gospodarczych. Wielu spośród obecnych przedsiębiorców stawiało pierwsze kroki w Izbie, korzystając z porad i konsultacji.

Biuro Izby wydało firmom z regionu ponad  pięć tysięcy świadectw pochodzenia towarów. RIG była organizatorem kilkudziesięciu spotkań integracyjnych przedsiębiorców zrzeszonych w RIG jak również spotkań z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej kolejnych kadencji. Od samego początku utrzymywane są relacje z lokalnymi władzami, urzędami administracji skarbowej i celnej, w trakcie organizowanych spotkań sygnalizowane są problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy z naszego regionu.

Mamy pełną świadomość potrzeby istnienia i funkcjonowania silnego samorządu gospodarczego, w pełni odzwierciedlającego potrzeby polskich przedsiębiorstw, samorządu stojącego na straży interesów tych, od których uzależniony jest szybki rozwój kraju i dostatek społeczeństwa.

Regionalna Izba Gospodarcza to także Regionalna Izba Turystyki (Branżowy Oddział RIG) zrzeszająca blisko dwadzieścia firm.

RIG jest organizatorem corocznego programu promocyjnego dla firm z terenu Województwa Lubelskiego: Wojewódzkiego Lidera Biznesu

 

Klauzula informacyjna (RODO)

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z działalnością RIG (m.in. legalizacja, programy promocyjne, szkolenia, projekty unijne) będą przetwarzane w celu prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.