26 maja 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Centrum Mediacji przy RIG w Lublinie

Mediacje  są pozasądową metodą rozwiązywania sporów w różnych przestrzeniach życia. Centrum Mediacji przy Regionalnej Izbie Gospodarczej prowadzi postępowania w sporach gospodarczych.

Mediacje to dobrowolny proces w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom w osiągnięciu porozumienia i docelowo zawarciu ugody. Mediator zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w trakcie prowadzenia postępowania. Udział bezstronnego mediatora umożliwia stronom postępowania zrozumieć genezę i źródła konfliktu, pozwala zapoznać się z całą sytuacją z innej perspektywy.
Każda ze stron samodzielnie podejmuje decyzję o swoim udziale w postępowaniu, o jego kontynuowaniu lub zakończeniu, a także o podpisaniu ugody mediacyjnej.

Mediacje opierają się o zasadę bezstronności i neutralności. Mediator dba o równowagę stron w trakcie postępowania mediacyjnego, stwarzając stronom przestrzeń do konstruktywnego przekazania stanowisk co do przedmiotu sporu, ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co do jego bezstronności.

Zgodnie z danymi statystycznymi przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów.

Zawarcie ugody mediacyjnej to dla stron postępowania przede wszystkim oszczędność czasu i  kosztów związanych z długimi procesami sądowymi.

Pliki do pobrania