17 Listopad 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Członkostwo

Zgodnie z § 11 Statutu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i deklarujący udział w Izbie, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie.

Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu (§ 12 pkt.1).

Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i zobowiązanie do płacenia składek członkowskich (§ 12 pkt.2)

Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe i statutu (§ 12 pkt.3).

Od dnia 1 stycznia 2003r. przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego mogą zaliczać składki członkowskie w koszty uzyskania przychodu do wysokości łącznie nie przekraczającej w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. Nr 141, poz.1179, art.16 oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 141, poz. 1182, art.23.

Dokumenty wymagane do zrzeszenia w RIG (do pobrania):

ankieta  deklaracja RIG,  OpłatyStatut RIG – tekst jednolity

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.