15 lipca 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Członkostwo

Zgodnie z § 11 Statutu Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i deklarujący udział w Izbie, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie.

Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu (§ 12 pkt.1).

Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i zobowiązanie do płacenia składek członkowskich (§ 12 pkt.2)

Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe i statutu (§ 12 pkt.3).

Od dnia 1 stycznia 2003r. przedsiębiorcy zrzeszeni w organizacjach samorządu gospodarczego mogą zaliczać składki członkowskie w koszty uzyskania przychodu do wysokości łącznie nie przekraczającej w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – Dz.U. Nr 141, poz.1179, art.16 oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 141, poz. 1182, art.23.

Dokumenty wymagane do zrzeszenia w RIG (do pobrania):

ankieta  deklaracja RIG,  OpłatyStatut RIG – tekst jednolity