20 Kwiecień 2018

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

OSTRZEŻENIE

Informujemy, że zakończyliśmy  rekrutację do projektu „Twój Biznes – Twój Sukces!”. Jednocześnie ostrzegamy przed osobami/podmiotami, które powołując się  na naszą Izbę  próbują wyłudzić pieniądze od osób/firm zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania  ze środków unijnych. Działanie to jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami i  nosi znamiona przestępstwa.

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie jest organizacją samorządu gospodarczego. Została założona w 1993 r. Zrzesza na zasadzie dobrowolności blisko 110 podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Izba nie ma uprawnień władczych i jej działalność nie narusza samodzielności członków, ani też nie ingeruje w ich sprawy wewnętrzne. Regionalna Izba Gospodarcza jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

Od 1993 r. Izba była organizatorem ponad  400 szkoleń i seminariów, kilkunastu wyjazdów zagranicznych, współorganizatorem i uczestnikiem wielu targów i wystaw gospodarczych. Wielu spośród obecnych przedsiębiorców stawiało pierwsze kroki w Izbie, korzystając z porad i konsultacji.

Biuro Izby wydało firmom z regionu ponad  pięć tysięcy świadectw pochodzenia towarów. RIG była organizatorem kilkudziesięciu spotkań integracyjnych przedsiębiorców zrzeszonych w RIG jak również spotkań z przedstawicielami władzy rządowej i samorządowej kolejnych kadencji. Od samego początku utrzymywane są relacje z lokalnymi władzami, urzędami administracji skarbowej i celnej, w trakcie organizowanych spotkań sygnalizowane są problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy z naszego regionu.

Mamy pełną świadomość potrzeby istnienia i funkcjonowania silnego samorządu gospodarczego, w pełni odzwierciedlającego potrzeby polskich przedsiębiorstw, samorządu stojącego na straży interesów tych, od których uzależniony jest szybki rozwój kraju i dostatek społeczeństwa.

Regionalna Izba Gospodarcza to także Regionalna Izba Turystyki (Branżowy Oddział RIG) zrzeszająca ponad dwadzieścia firm.

RIG jest organizatorem corocznych programów i konkursów promocyjnych dla firm z terenu Województwa Lubelskiego: Wojewódzkiego Lidera Biznesu i Wojewódzkiego Lidera Smaku

HR
Kancelaria Radców Prawnych Skwarcz Maruszewska

Translate »