23 Czerwiec 2018

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Dofinansowanie do ekspansji zagranicznej MŚP

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od kwietnia br. będzie prowadzić nabór w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem tego działania jest rozwój na międzynarodowych rynkach mikro, małych i średnich firm (MŚP) mających siedzibę na terenie Polski Wschodniej tj. m.in. województwa lubelskiego. Wsparcie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP obejmować będzie firmy, które posiadają modele biznesowe związane z ich ekspansją zagraniczną.
W ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP firma otrzymuje dofinansowanie na realizację działań zapisanych w modelu biznesowym.

Do dofinansowania kwalifikować będą się m.in. następujące wydatki:
-koszty usług doradczych, np. wyszukiwania i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi, badania marketingowe i kampanie promocyjne na rynku docelowym, uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów, pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym
w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;
-koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji
-koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych np. zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji, opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych, podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, organizacja stoiska na targach.

Co to jest Internacjonalizacja?
Internacjonalizacja  to umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw, ekspansja na rynki zagraniczne, np. eksport, import, franczyza, otwieranie spółek, oddziałów itp.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług: nasi doradcy przygotują odpowiednią dla Państwa firmy strategię wejścia na rynek zagraniczny. Dodatkowo mogą zająć się przygotowaniem wniosku o przyznanie funduszy na ten cel.

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.