27 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Dofinansowanie do ekspansji zagranicznej MŚP

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od kwietnia br. będzie prowadzić nabór w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem tego działania jest rozwój na międzynarodowych rynkach mikro, małych i średnich firm (MŚP) mających siedzibę na terenie Polski Wschodniej tj. m.in. województwa lubelskiego. Wsparcie w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP obejmować będzie firmy, które posiadają modele biznesowe związane z ich ekspansją zagraniczną.
W ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP firma otrzymuje dofinansowanie na realizację działań zapisanych w modelu biznesowym.

Do dofinansowania kwalifikować będą się m.in. następujące wydatki:
-koszty usług doradczych, np. wyszukiwania i nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi, badania marketingowe i kampanie promocyjne na rynku docelowym, uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów, pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym
w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;
-koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji
-koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych np. zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji, opłata rejestracyjna oraz reklama w mediach targowych, podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, organizacja stoiska na targach.

Co to jest Internacjonalizacja?
Internacjonalizacja  to umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw, ekspansja na rynki zagraniczne, np. eksport, import, franczyza, otwieranie spółek, oddziałów itp.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług: nasi doradcy przygotują odpowiednią dla Państwa firmy strategię wejścia na rynek zagraniczny. Dodatkowo mogą zająć się przygotowaniem wniosku o przyznanie funduszy na ten cel.