12 lipca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Nowy projekt RIG: „Nowe kwalifikacje- mój nowy zawód”

Szanowni Państwo

informujemy, że realizujemy projekt  pn. „Nowe kwalifikacje -mój nowy zawód”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach projektu zapewniamy:

bezpłatne kursy zawodowe z egzaminem

m.in. spawacz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, krawiec, blacharz, dekarz, kurs gastronomiczno-hotelarski i inne  (liczba godzin od 145 do 200)

oraz staże w firmach (dla 30 osób)

Uczestnik otrzymuje: stypendium szkoleniowe i stażowe (ok. 900 zł /m-c), badania lekarskie, ubezpieczenie, materiały szkoleniowe ,wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu  podczas szkoleń (dla osób spoza miejsca szkolenia).

Zapraszamy:

    • osoby, które są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika (osoby na wypowiedzeniu lub takie, z którymi pracodawca nie zamierza przedłużyć umowy o pracę;)
    • pracowników  zatrudnionych u pracodawcy, który w okresie ostatnich 12 miesięcy  dokonał rozwiązania przynajmniej jednego stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.
    • osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie pracy , zwolnione z pracy z przyczyn zakładu pracy ( np. redukcja stanowiska) w ciągu ostatnich 6 m-cy

UWAGA: Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby zamieszkujące na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) , obejmującego gminy : Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża , Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka.

Więcej informacji pod numerami biura RIG:  81 532 12 45 lub 81 532 16 88

www.projekt.rig.lublin.pl