26 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Procedura uzyskania świadectw pochodzenia

Wystawianie uniwersalnych świadectw pochodzenia

Od marca 2015 r. w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej upoważnieni pracownicy RIG mają uprawnienia do wystawiania uniwersalnych świadectw pochodzenia towarów.

Aby ubiegać się świadectwo pochodzenia towaru wystawione przez Krajową Izbę Gospodarczą należy :

Pobrać zestaw formularzy z identyfikatorem KIG dostępnych w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9; I piętro.

UWAGA! zestaw formularzy zawiera : wniosek, świadectwo oraz 2 kopie; formularze są drukami ścisłego zarachowania opatrzonymi numerem seryjnym i identyfikatorem KIG – nie wystawiamy świadectw na formularzach służb celnych, z identyfikatorem MF),

następnie :

  1. wypełnić jeden z załączonych formularzy wniosku (w zależności od statusu : eksporter lub eksporter i producent) i przesłać go wraz z załącznikami celem sprawdzenia na adres e-mail : info@rig.lublin.pl oraz wnieść opłatę (przedpłata) na konto Bank Millennium S.A. : 94 1160 2202 0000 0000 8397 7832 w wysokości 75 zł
  2. po weryfikacji wniosku z załącznikami Eksporter wypełnia załączony formularz : dane do świadectwa i przesyła na adres e-mail : info@rig.lublin.pl
  3. po weryfikacji treści świadectwa przez przedstawiciela KIG następuje nadruk na formularzu urzędowym, który należy pobrać wcześniej z siedziby Izby
  4. Eksporter składa również oświadczenie o prawdziwości i aktualności przedłożonych danych i odpowiedzialności karnej za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy wg załączonego wzoru
  5. Komplet dokumentów w oryginale Eksporter przekazuje do Izby otrzymując następnie świadectwo wraz z fakturą (na wniosek eksportera może być wystawiona jedna lub kilka dodatkowych kopii świadectwa)

Dokumenty ze strony Eksportera muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, które podlega opłacie skarbowej – dowód jej wniesienia należy wraz z pełnomocnictwem okazać przedstawicielowi KIG.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo Eksporter wnosi w kasie lub na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego:

Urząd Miasta Lublin
Tytuł: opłata skarbowa, w tym za pełnomocnictwo ( uzupełnione o informację  kto z imienia i nazwiska udziela pełnomocnictwa oraz komu jest ono udzielane z podaniem celu tj. uzyskania świadectwa pochodzenia KIG)
Nr rachunku: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000