26 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Szkolenie pt. Pozycja prawna Podwykonawcy na gruncie ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Szanowni Państwo

zapraszamy Państwa na szkolenie pt. Pozycja prawna Podwykonawcy na gruncie ustawy  Prawo Zamówień Publicznych
Tematyka szkolenia:

Szkolenie obejmować będzie omówienie pozycji prawnej podwykonawców w umowach zawieranych z wykonawcami realizującymi umowy zawarte w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2015.2164), dalej jako „Ustawa”.

Omówione zostaną przepisy dotyczące podwykonawców, jak również podmiotów trzecich, z których zasobów korzysta wykonawca. Wskazane zostanie, czy zamawiający może formułować w dokumentach przetargowych warunki dla podwykonawców.

Przedstawione zostaną także zasady konstruowania umów z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami, jak również obowiązki wykonawcy względem zamawiającego związane z przedmiotowymi umowami. Omówione zostaną warunki powstania solidarnej odpowiedzialności zamawiającego oraz wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

Wskazane zostaną także sposoby dochodzenia roszczeń podwykonawców od wykonawców oraz zamawiających, jak również konsekwencje zwrócenia się podwykonawcy bezpośrednio do zamawiającego, między innymi w sytuacji sporu pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą, co do wysokości wynagrodzenia.
Zarys programu:

Definicja podwykonawstwa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Różnice pomiędzy podwykonawstwem a korzystaniem z zasobów osób trzecich.
Obowiązki Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie umów z Podwykonawcami.
Treść umowy Wykonawcy z Podwykonawcą z uwzględnieniem interesów Podwykonawcy.
Uprawnienia Podwykonawcy do domagania się zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego.
Dochodzenie przez Podwykonawcę roszczeń o zapłatę powstałych na gruncie umowy z Wykonawcą.

METODOLOGIA:

1) Wykład z elementami współpracy;

2) Dyskusje nad problemami praktycznymi wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Termin: 25 lutego br.
Miejsce:  sala konferencyjna Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9

informacje ws. zgłoszenia: tel.81 532 12 45 lub 81 532 16 88
Biuro RIG w Lublinie

Zapraszamy!