21 lipca 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ w LUBLINIE

     

W dniu 16 września 2021 r. w Dworze Anna odbyło się Walne Zgromadzenie Członków RIG. W czasie posiedzenia przyjęto sprawozdania Zarządu, Komisji  Rewizyjnej oraz Sądu Polubownego RIG i  zatwierdzono sprawozdanie finansowe  Izby za 2020 r. Członkowie podjęli również uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi  RIG.  Głównym punktem obrad były wybory do Władz Izby (Zarząd Izby, Komisja Rewizyjna  i Sąd Polubowny) na następną kadencję.