12 lipca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Szkolenie z PZP

Szanowni Państwo

W związku z tegoroczną nowelizacją PZP zapraszamy na szkolenie:

Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 28 lipca 2016 roku.

 

Tematyka szkolenia:

Szkolenie obejmować będzie omówienie zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ.U.2015.2164), dalej jako „Ustawa”, po nowelizacji, które weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 roku.

Omówione zostaną przepisy dotyczące wykonawców oraz warunków udziału w postępowaniu. Wskazane zostaną nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz procedura naprawcza self-cleaning, a także zasady wyboru najkorzystniejszej oferty i zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych.

 

Zarys programu:

 1. Wprowadzenie
 2. Definicja wykonawcy w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania (procedura naprawcza self-cleaning).
 1. Poleganie na zasobach innego podmiotu.
 2. Dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 3. Zmiany w trybach udzielania zamówień publicznych.
 4. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  1. Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia,
  2. Definicja najkorzystniejszej oferty,
  3. Nowe przesłanki odrzucenia oferty,
  4. Rażąco niska cena lub koszt,
  5. Kryteria oceny ofert.
 5. Pytania.

METODOLOGIA:

1)     Wykład z elementami współpracy;

2)     Dyskusje nad problemami praktycznymi wraz z propozycjami ich rozwiązania.

Termin szkolenia: 13 października br.

godziny: 9:00-15:00

Miejsce: sala konferencyjna RIG, Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9, I piętro.

Szczegóły pod nr 81 532 12 45