12 lipca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Zasady legalizacji dokumentów handlowych

Szanowni Państwo,

W związku z nadzorem realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą  w zakresie legalizacji dokumentów handlowych wykonywanej  przez RIG w Lublinie  uprzejmie przedstawiamy poniżej uwagi i przypomnienia:

 

 1. Izba potwierdza jedynie dokumenty wystawione przez firmy i instytucje krajowe.

 

 1. Izba nie potwierdza:

 

 • zaświadczeń i raportów bankowych,
 • zaświadczeń i decyzji wydanych przez urzędy skarbowe,
 • wydruków rejestracji firm w CEIDG, Regon
 • dokumentów sądowych, w tym KRS,
 • dokumentów sądów arbitrażowych,
 • długo i krótko terminowych deklaracji dostawcy,
 • elektronicznie generowanych deklaracji celnych,
 • dokumentów urzędowych podlegających legalizacji Apostille,
 • dokumentów nie podpisanych,
 • tłumaczeń wykonanych przez tłumaczy przysięgłych
 • Dokumentów potwierdzonych notarialnie, których procedurę legalizacji określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości,
 • oświadczeń eksportera o pochodzeniu towaru na drukach urzędowych lub graficznie i treściowo przypominających druk urzędowego świadectwa pochodzenia,
 • kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem 

 

 1. Przy weryfikacji dokumentów składanych w celu ich legalizacji zwracamy uwagę na wystawcę dokumentu:

 

 • jeśli brak jest informacji o wystawcy dokumentu to konieczne jest· poprawienie dokumentu lub umieszczenie pieczątki firmowej.
 • konieczna jest zgodność nazwy firmy podanej na dokumentach z jej nazwą· umieszczoną w dokumentach rejestracyjnych firmy. Poprawna nazwa firmy musi być również umieszczona w naszej legalizacji (pieczęć legalizacyjna nazwiskowa).

 

 1. Legalizacja izby musi być umieszczona pod podpisem wystawcy, a jeśli nie ma miejsca pod podpisem, to na następnej stronie od samej góry. Jeżeli natomiast nie ma miejsca na legalizację izby na całym dokumencie to należy dokleić czystą kartkę, w miejscu zespolenia umieścić odcisk pieczęci okrągłej, a legalizację na początku doklejonej kartki.

 

 1. Dokumenty wielostronicowe podlegają zespoleniu (pieczęcią okrągłą na zagiętym do tyłu narożniku lub na połączeniu sznurka z dokumentem w zależności od grubości dokumentu zgodnie Instrukcją legalizacji dokumentów).

 

 1. Zerowa stawka podatku VAT odnosi się tylko do legalizacji dokumentów handlowych kierowanych na eksport. Jeżeli dokumenty handlowe kierowane są rynek unijny albo nie dotyczą eksportu a wysyłane są za granicę stosowana jest stawka VAT w wysokości 23 %.

 

Do stosowania w bieżącej działalności legalizacyjnej.

 Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA

 

www.kig.pl

www.legalizacja.kig.pl